SIAM FINGER SCAN

www.siamfingerscan.com


เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Finger Scan

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

         ระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือของผู้ที่ได้รับการอนุญาตหรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่างๆซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบที่ต้องมีการสแกนลายนิ้วมือนี้ได้

ส่วนระบบที่นำการสแกนลายนิ้วมือเข้ามาใช้ในการควบคุมมีดังนี้ อาทิเช่น

1. การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็นเครื่องลงเวลาการทำงานของพนักงานในบริษัท องค์กรต่างๆเพราะระบบจะทำการระบุตัวบุคคลและเวลาในการสแกนนิ้วเพื่อบันทึกเวลาการเข้าออกได้ดีกว่า และยังป้องกันการลงเวลาแทนกันของพนักงานอีกด้วย

2. การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็น ระบบควบคุมการเข้า-ออกของประตูสถานที่ต่างๆที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า-ออกทางประตูนั้นๆอาทิเช่น ประตูหน้าเข้า-ออก ห้องบัญชีและการเงิน, ประตูห้องเก็บสินค้า, ประตูห้องควบคุมระบบต่างๆ เป็นต้น

เครื่องบันทึกเวลาทำงาน

         ความสามารถของเครื่องบันทึกเวลาทำงานลายนิ้วมือ อย่างแรกเลยก็คือ เครื่องนี้มันสามารถที่จะจัดทำรายงานสรุปผลการขาดลา มาสาย เข้า ออกงาน ทั้งเวลาพักเที่ยง หรือเวลาพักเบรคได้เลย มีระบบป้องกัน สามารถถ่ายภาพได้ในบางรุ่นที่มีเช่นกัน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาทำงานและควบคุมประตู HIKVISION

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาทำงานและควบคุมประตู HIP

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาทำงานอย่างเดียว HIP