0
ITEM
Tel : 02-570-9488
ID Line : siamfingerscan

ตู้สาขาโทรศัพท์

ตู้สาขาโทรศัพท์

ตู้สาขาโทรศัพท์ PBX (Private Branch Exchange) บางทีเรียกว่าตู้สาขาหรือ ตู้ PBX เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย

ทำให้ภายในบริษัทหรือหน่วยงานนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ต่อ หรือ เบอร์ภายใน หรือ เบอร์ extension) เป็นของตนเอง

ใช้สำหรับโทรติดต่อสื่อสารกันเอง นอกจากนี้เบอร์โทรศัพท์เหล่านั้น ยังสามารถติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอก

หรือชุมสายโทรศัพท์ภายนอก ที่เรียกว่า PSTN (Public Switched Telephone Network) ได้

Scroll to Top